Lääne-Saare valla sotsiaalosakond menetleb vastvalt Eesti Vabariigi Sotsiaalhoolekande seadusele toimetulekutoetuse  ja vajaduspõhise peretoetuse maksmist.

Toimetulekutoetuse maksmisel on eluruumide alaste  kulude arvestamise aluseks Lääne-Saare Vallavolikogu vastu võetud 11.02.2015  määrus nr 14 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel” 


Lääne-Saare valla eelarvelistest vahenditest makstakse toetusi vastavalt Lääne-Saare Vallavolikogu 26.10.2016 määruse nr 30 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" alusel.

Sotsiaaltoetuste määrad 2017:

1) sünnitoetus 300 eurot;
2) matusetoetus 200 eurot;
3) ranitsatoetus 160 eurot.

§ 60.  Sotsiaaltoetuste liigid

 (1) Lääne-Saare valla eelarvest makstavad toetused on sissetulekutest sõltuvad, sissetulekust mittesõltuvad ja erakorralised sotsiaaltoetused.

 (2) Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused:

 1) ühekordne toetus;

 2) puudega inimese toetus.

 (3) Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused:

 1) sünnitoetus;

 2) ranitsatoetus;

 3) matusetoetus;

 4) täisealise isiku hooldajatoetus;

 5) puudega lapse hooldajatoetus.

 (4) Erakorralised sotsiaaltoetused:

 1) erakorraline toetus seoses õnnetusjuhtumiga;

 2) vältimatu sotsiaalabi toetus.

§ 66. Ühekordne sotsiaaltoetus (Taotlusvorm - pdf doc odt)

 (1) Ühekordne sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isiku (sissetulek väiksem kui kolmekordne riiklik toimetulekupiir) või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks.

 (2) Ühekordse sotsiaaltoetuse määramisel võetakse arvesse taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, perekonna majanduslikku olukorda, taotleja enda panust toimetuleku tagamisel ja teisi võimalusi probleemi lahendamiseks.

 (3) Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus on kahekordne kehtiv toimetulekupiir kalendriaastas.

 (4) Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ja lõikes 3 nimetatud maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel.

 (5) Toetuse taotleja esitab ametiasutusele põhjendatud taotluse võimalusel koos kuludokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi (nimeline retseptiravimi maksekviitung, arsti suunamiskiri, eluaseme kuludokument jm).

§ 67.  Puudega inimese täiendav toetus (Taotlusvorm - pdf doc odt)

 (1) Puudega inimese täiendavat toetust makstakse raske või sügava puudega inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.

 (2) Täiendavat toetust makstakse juhul, kui lisakulutused on suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus ja puudega isiku pension on väiksem kui kolmekordne toimetulekupiir ja hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (3) Täiendava toetuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja ametiasutusele kirjaliku taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega.

§ 68. Lapse sünnitoetus - (Taotlusvorm - pdf doc odt)

(1) Sünnitoetust on õigus saada:
1) 100% kehtestatud määrast vallas alaliselt elavatel lapsevanematel, kellest vähemalt üks on minimaalselt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ja teine lapsevanem on hiljemalt lapse sünni registreerimisel esitanud elukohateate valla haldusterritooriumil asuva elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.
2) 50% kehtestatud määrast lapsevanematele, kes on vähem kui 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna, teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

(2) Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

(3) Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

(4) Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

(5) Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada ametiasutusele kirjalik taotlus. Sünnitoetuse määrab ametiasutuse vastutav ametnik.

(6) Sünnitoetuse määr määratakse volikogu poolt. Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

(7) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale lapse sündi.

§ 13. Matusetoetus - (Taotlusvorm- pdf doc odt)

(1) Matusetoetus on ette nähtud rahvastikuregistrijärgse valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

(2) Matusetoetuse taotleja esitab ametiasutusele kirjaliku taotluse. Matusetoetuse määrab ametiasutuse vastutav ametnik.

(3) Matusetoetuse suurus määratakse volikogu poolt. Toetust makstakse surma kuupäeval kehtinud korras ja määras.

(4) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma.

(5) Matusetoetust ei maksta valla territooriumil asuva riikliku hooldekodu erihoolduse klientide surma korral, välja arvatud juhul, mil isik oli rahvastikuregistrijärgne Lääne-Saare valla elanik enne hooldekodusse paigutamist.

§ 14.  Ranitsatoetus  (Taotlusvorm - pdf doc odt)

(1) Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on lapse esmakordsel kooli minemise hetkel ja rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga Lääne-Saare vald. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja, makstakse ranitsatoetus välja eestkostjale või hooldajale.

(2) Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase taotluse alusel ja esitatakse ametiasutusele hiljemalt jooksva aasta 5.septembriks.

(3) Ranitsatoetuse taotlused vaadatakse läbi 10.septembriks ja maksmise otsustab sotsiaaltoetuste ja-teenuste komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

(4) Juhul kui laps, kellel on õigus saada ranitsatoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

(5) Ranitsatoetuse suurus määratakse volikogu poolt.

§ 71. Täisealise isiku hooldajatoetus

(1) Käesoleva määruse § 28 alusel määratud täisealise isiku hooldajale makstakse hooldajatoetust. Hooldajatoetuse määrad kinnitab vallavalitsus.

(2) Hooldajatoetust ei määrata ega maksta:
1) alaealisele isikule;
2) kui hooldaja on hooldatavale ülalpidamiskohuslane vastavalt perekonnaseaduse § 96 alusel välja arvatud juhul kui hooldajal ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale täisealise isiku pideva kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldamise koormuse hindamise kaudu;
3) hooldajale toetuse maksmisest keeldumisest teatab vallavalitsus taotlejale kirjalikult 30 päeva jooksul alates taotluse laekumise kuupäevast.

§ 72. Puudega lapse hooldajatoetuse eesmärk ja sisu

(1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

(2) Puudega lapse hooldajatoetuse eesmärgiks on osaliselt hüvitada puudega lapse hooldamiseks kohustatud isikule puudega lapse hooldamise tõttu saamata jäänud sissetulek ja sotsiaalkindlustus.

(3) Puudega lapse hooldajatoetust on õigustaotleda isikul, kelle hooldada oleva lapse elukoht on registreeritud Lääne-Saare vallas.