Kuressaare-Vaivere kergliiklustee rajamine

Projekt viidi ellu liiklusohutuse suurendamiseks Kuressaare-Püha-Masa maantee Vaivere-Muratsi ja Kuressaare-Kudjape teelõigul ning olemasoleva Kudjape-Muratsi kergliiklustee lõigu ühendamiseks Kuressaare ja Vaivere kergliiklustee lõikudega. 2014. aastal valmis Kudjape-Muratsi kergliiklustee pikkusega 2021 m, mis kulgeb paralleelselt Kuressaare-Püha-Masa nr. 21133 maanteega ning lõppeb ristumiskohas Muratsi sadama teega (nr. 21170). Varem ehitatud tee ei alga päris Kuressaare linnast, kuid liiklusohutuse ja avaliku kasutusega objektide paiknemise seisukohast on Muratsi-Vaivere piirkonna elanikele Kuressaare linn alguspunktina väga oluline, kuna kõnealuse teelõigu liikluskoormus on aastatega märgatavalt suurenenud. Seetõttu saab kergliiklustee alguse Kuressaare linnast ning lõppeb Vaivere-Vätta ristmikul. Kõnealusesse piirkonda on kavandatud palju elamuarendust, sellest tingituna suureneb kergliiklustee vajadus aasta aastalt. Kergliiklusteed kasutavad peamiselt tööealine ja kooliealine elanikkond.

Projekti rahastas: Kergliiklusteede toetusskeemi kaudu Rahandusministeerium ja EAS koostöös Lääne-Saare vallavalitsuse ja Kuressaare linnaga.

Projekti kogumaksumus: 552 274,07 EUR, sh toetus 286 419, 53 EUR ning oma- ja kaasfinantseering 265 854,54 EUR.

 

Lümanda põhikooli katlamaja rekonstrueerimine

Lümanda põhikooli kütmiseks paigaldati, ajavahemikul 01.06.2015 – 15.10.2015, õhk-vesi soojuspumpade süsteem. Soojuspumbad varustavad kooli kütte ja sooja veega. Uus süsteem on keskkonnasäästlik ning majanduslikult ökonoomne.

Projekti rahastas: Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm.

Projekti kogumaksumus: 42990 EUR, sh toetus 36500 EUR ning omafinantseering 6490 EUR.

Aste lasteaia kerge kütteõli katla asendamine maasoojuspumba süsteemi vastu

Aste lasteaia küttesüsteemi üleviimine maasoojusele toimus ajaperioodil 01.07.2015 – 30.09.2015. Lisaks küttele varustab maasoojusel põhinev süsteem lasteaeda ka sooja veega. Uus süsteem on keskkonna- ning ressursisäästlik.

Projekti rahastas: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti kogumaksumus: 74012,40 EUR, sh toetus 33305,58 EUR ning omafinantseering 40706,82 EUR.