Valla põhjaosa

Kaarma valla üldplaneering algatati Kaarma Vallavolikogu 20.10.2000 a. otsusega nr 68. Kaarma Vallavolikogu 31.01.2007.a otsusega 10 algatati üldplaneeringuga kavandatud tegevusele keskkonnamõju strateegiline hindamine. Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regioon oma kirjaga 29.06.2009.a. HLS 6-8/14399 kiitis heaks Kaarma valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.

Kaarma Vallavolikogu 23.09.2009 .a. otsusega nr 68 algatas Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu. Käesolev üldplaneering on koostatud selliselt, et planeeringu põhilahendus ei hõlma ühisplaneeringuga planeeritavat ala.

Üldplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata valla üldised arengusuunad ning maakasutus- ja ehitustingimused tuginedes valla arengukavas seatud eesmärkidele ja strateegiale. Käesolevaga koostatud valla üldplaneeringuga on püütud säilitada vallas väljakujunenud asustusstruktuur, väärtustada olemasolevaid ressursse ning soodustada jätkusuutlikku ja alalhoidlikku arengu printsiipe.

Valla territooriumi osa üldplaneering kehtestati Kaarma Vallavolikogu 07.07.2010.a. määrusega nr 9. Käesolev valla territooriumi osa üldplaneering kehtib Kaarma valla ja Kuressaare linna kontaktvööndi ühisplaneeringualast välja jääva valla territooriumi osal ehk Abruka, Anijala, Ansi, Aste, Asuküla, Aula-Vintri, Eikla, Endla, Haamse, Hakjala, Hübja, Irase, Jootme, Jõe, Kaarma, Kaarmise, Kaisvere, Kaubi, Kellamäe, Keskvere, Kiratsi, Kirikuküla, Koidu, Koidula, Kuke, Kungla, Käku, Kärdu, Laadjala, Laoküla, Maleva, Meedla, Metsaküla, Mullutu, Nõmme, Parila, Piila, Põlluküla, Pähkla, Pärni, Randvere, Saia, Sepa, Tamsalu, Tõlli, Tõrise, Tõru, Uduvere, Vantri, Vestla, Viira ja Õha külade ning Aste aleviku territooriumidel.

Üldplaneeringu seletuskiri
Üldplaneeringu seletuskirja vaheleht
Üldplaneeringu seletuskirja lisa: kehtivad piirangud

Kaardid:

Üldplaneeringu kaart 1 - põhjaosa
Üldplaneeringu kaart 2 - lõunaosa
Üldplaneeringu kaart 3 - Abruka
Üldplaneeringu kaart 4 - keskused

Valla lõunaosa

Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneering seisuga 16.01.2012

Ühisplaneeringu kehtestamise otsused

Kuressaare Linnavolikogu otsus 26.01.2012
Kaarma Vallavaolikogu määrus 25.01.12

Ühp seletuskiri 16.01.2012
Ühp maakasutuskaart 13.01.2012
Ühp piirangute kaart 13.01.2012

Ühisplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (heakskiidetud)