Maatoimingud


Maamaks

Maa maksustamise aluseks on maamaksuseadus. Vastavalt maamaksuseaduse §1 lõikele 1 on maamaks maa maksustamishinnast lähtuv maks. Maa maksustamishinna aluseks on maa hindamise seaduse §6 lõiked 1 ja 4 ning maa maksustamishinna arvutamise kord. Vastavalt maamaksuseaduse § 5 lõigetele 1 ja 2 §11 lõigetele 1, 2 ja 21 kinnitab maamaksumäärad ja maamaksusoodustused vallavolikogu igal aastal vallavolikogu.

2016 aastal on Lääne-Saare maksumääraks on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas (Vallavolikogu määrus nr 58 17.11.2015).

Konkreetse katastriüksuse maa maksustamishinna arvutuse aluseks on Keskkonnaministri 30. novembril 2001 määrusega nr 50 kehtestatud “Maa korralise hindamise tulemused” ning lisatud katastriüksuste sihtotstarvete ja põllumajandusmaa viljakustsoonide tabelid. Lääne-Saare vallas kehtivad tabelid on: Kaarma valdKärla valdLümanda vald.

Maamaksu vabastused

Lähtudes 2013. a 1. jaanuarist kehtima hakanud „Maamaksuseaduse" muutmise seadusest vabastatakse koduomanikud maamaksust vastavalt kehtivale üldplaneeringule tiheasustuses kuni 1500 m2 suuruse ning hajaasustuses kuni 2 ha suuruse maa osas. Maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud tingimustele.

Maamaksukohustusest vabastatakse inimesed, kes omavad kinnisturaamatu andmete alusel kinnisasja ning on sama kinnistu endale rahvastikuregistris elukohaks valinud. Seega kontrollitakse Maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel järgmine kord seisuga 1. jaanuar 2016.

Täpsema info leiate: http://www.fin.ee/maamaksusoodustus


Katastriüksuste jagamine–piiride muutmine

Vastavalt maakorraldusseaduse §12 lõikele 1 ja 2 ning §13 on tegemist lihtsate maakorraldustoimingutega, kinnisasja vahetamisega, mis viiakse läbi kinnisasjade omanike kokkuleppel. Kinnisasja või selle osa koondamiseks, piiri korrastamiseks või maakorraldusnõuetega vastavusse viimiseks koostab maakorralduse läbiviija kinnisasja või selle osa vahetusplaani, mille kooskõlastab osalistega. Allkirjad katastriüksuste piiri muutmise plaanil tõestab notar. Plaan võib-olla ka digitaalselt allkirjastatud.

Kinnisasja (katastriüksuse) jagamine toimub maakorraldusseaduse §13 kohaselt.

Kui maaomanikud soovivad katastriüksuste piire muuta esitavad nad vallavalitsusele avalduse ja katastriüksuse piiri muutmise plaani. Katastriüksuse jagamisel esitab maaomanik vallavalitsusele avalduse ja jagamise plaani.

Vastavalt maakorraldusseaduse §4 lõikele 1 on maakorralduse läbiviija vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik.


Katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Katastriüksuse sihtotstarve määratakse vastavalt maakatastriseaduse § 18 Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 kehtestatud „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ kohaselt mille §2 lõike 1 kohaselt kohalik omavalitsus määrab või muudab sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel. Kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.


Koha-aadresside korrastamisest

10.03.2011 jõustunud ruumiandmete seadus sätestab nõuded ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks, geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, riikliku järelevalve koha-aadresside määramise üle ning vastutuse geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise eest.

Ruumiandmed ruumiandmete seaduse tähenduses on andmed, mis otseselt või kaudselt osutavad konkreetsele asukohale või geograafilisele alale, sealhulgas andmekogudes hallatavad andmed, mis kirjeldavad ruumiobjektide asukohta, omadusi ja kuju geograafilises ruumis.

Aadressi määramise üks põhieesmärk on tagada, et objekt oleks hõlpsasti leitav ja ka elutähtsad üksused – kiirabi, päästeteenistus – jõuaksid kriisiolukorras sihtkohta kiiresti kohale. Süsteemi mõte lihtsamalt öeldes: koha-aadress peab viima kohale. Aadresside korrastamise käigus tuleb üle vaadata olemasolevad koha-aadressid ja vajadusel need muuta või määrata uued koha-aadressid.

Aadressiandmete süsteemis on toodud koha-aadressidele esitatavad nõuded. Ruumiandmete seaduse §55 kohaselt teeb aadressitoimingud ja asjakohased otsused koha-aadressi määraja omal algatusel. Kohalik omavalitsus võib aadressitoimingud algatada ka riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse ning füüsilise või juriidilise isiku taotluse alusel. Eraomandis olevale aadressiobjektile koha-aadressi määramise või muutmise kavatsusest teavitatakse omanikku ja küsitakse tema arvamust. Aadressiomanik peab kirjaliku arvamuse esitama 15 päeva jooksul teate saamisest arvates. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmise korral loetakse, et aadressiobjekti omanik on koha-aadressi määramisega või selle muutmisega nõus. Aadressiobjekti omaniku arvamust ei küsita, kui tema arvamus on tuvastatav aadressitoimingute teostamise menetluse dokumentidest.