Ehitusseadustik (EhS) näeb ette, et omanikul on õigus ise endale projekteerida ja ehitada nii ehitusloakohustuslikku kui teavitamiskohustuslikku ehitist, järgides asjatundlikkuse põhimõtet ning tagades ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Vastavalt ehitusseadustiku Lisa1 „Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta“ on majapidamise abihoone (sisekliima tagamiseta 20-60 m² ehitisealuse pindalaga ja kuni 5 m kõrge, nt kuur, garaaž, panipaik) püstitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitsusele ehitusteatis ja ehitusprojekt.
Ehitusteatis on riigilõivuvaba.


Ehitusteatis koos ehitusprojekti jm seonduvate dokumentidega esitada Lääne-Saare Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri (EHR) kaudu logides ID-kaardiga aadressile www.ehr.ee vastavalt EHR-i kasutajajuhendile - https://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf

Ehitusprojekti koostamisel lähtuda järgmistest juhistest:

Ehitusprojekti koosseis:

 1. Tiitelleht: märkida objekti aadress, soovitud tegevus, ehitusprojekti koostaja nimi kinnistuomaniku/taotleja nimi ja allkiri, projekti koostamise kuupäev.
 2. Sisukord ja jooniste loetelu.
 3. Vastavalt Lääne-Saare valla ehitusmääruse § 12 lg 3 p.1 peab ehitusprojekt sisaldama vähemalt:
  3.1 seletuskirja - hoone asukohakirjeldus, juurdepääsud, kasutatavad ehitusmaterjalid ning tööde
  kirjeldus. Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja ehitamiseks vajalikku infot. Seletuskirja lõppu
  lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev. Seletuskirja lehed nummerdada.
  3.2 põhiplaani ja vaateid mõõtkavas 1:100, erandkorras 1:50 või 1:200 - joonistele lisada juurde
  vajalikud mõõdud. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus,
  objekti aadress)
  3.3 asendiplaan geodeetilisel alusplaanil täpsusastmega 1:500 – Asendiplaani alusplaan peab
  kajastama olemasolevat olukorda. Asendiplaanil märkida ära püstitatava hoone asukoht. Lisada
  juurde hoone mõõdud ja kaugused krundipiiridest ja teistest hoonetest (ka naaberkrundi hoonetest),
  näidata puurkaevud, tehnovõrgud, teekatendid, haljastus, piirdeaiad ja juurdepääsude asukohad.
 4. Kõigi kinnistu kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek.
 5. Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud, nt naabrid - kui hoone asub piirile lähemal kui 4m (vastavalt Lääne-Saare valla ehitusmääruse § 6 lg 4)

Digitaalse ehitusprojekti koostamisel juhinduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ehitus- ja
elamuvaldkonna juhendmaterjalid ’est

Failinimedes juhinduda – Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuded ehitusloa elektroonilisel taotlemisel - https://www.mkm.ee/sites/default/files/lisa_2_failinime_naited.pdf

Faili nime moodustamise näide, kui digitaalselt allkirjastatud projekt koosneb ühest failist PDF kujul: 111_EP_AA-1-01_AbihooneKaseTee13.pdf

Soovitus : PDF failid saab kokku üheks failiks ühendada tasuta online tarkvaraga nt. http://et.converttopdf.net/combine-pdf

Kui asjatundlikkuse põhimõtte järgimine ei õnnestu, saab ehitusprojekti koostamiseks pöörduda majandustegevuse registris https://mtr.mkm.ee/ Projekteerimise registreeringut omava ettevõtja poole.

Koostas : Lääne-Saare valla ehitusnõunik Andres Abna, 452 0464, 502 3192, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Viimati muudetud : 20.06.2017