Ehitise valmimine ja kasutusele võtmine

Ehitusseadustiku  (EhS, kehtib alates 01.07.2015) kohaselt:

Ehitise omanik peab tagama ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise kohalikule omavalitsusele 

Kasutusteatis tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja enne ehitise või selle osa kasutama asumist ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatise esitamine on nõutav  ehitusseadustiku lisas 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta kirjeldatud ehitiste puhul.

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta kirjeldatud ehitiste puhul ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral.

Ehitusseadustiku kohaselt toimub teatiste ja lubade taotluste esitamine, menetlus (sh. ka kooskõlastamised, arvamuse avaldamised) ja lubade väljastamine ehitisregistri (EHR) elektroonilises menetluskeskkonnas.
Teatised või lubade taotlused koos seonduvate dokumentidega esitada Lääne-Saare Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu logides ID-kaardiga aadressile https://www.ehr.ee 
Vastavalt EhS §61(2) on EHRi esitatud taotlustel, teatistel ja väljastatud kasutusloal õiguslik tähendus.

Taotluse või teatise esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist - http://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf
Vajadusel saab abi küsida ka EHRi klienditoe kontaktidelt:  Telefonid 625 6352, 625 6445; E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt,  need esitada ka muul moel.  Taotluste vormid  DOC formaadis on leitavad   www.mkm.ee/et/ehitisregister  Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.
Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus (DOC formaadis) saata meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Marientali tee 27 Kuressaare.
Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile taotluse menetluse tähtaeg hakkab kehtima EHRi sisestamise hetkest.

Kasutusloa taotlusega seonduvad dokumendid, sõltuvalt ehitisest :

  • ehitusprojekt (koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati) ;
    • ehitise paigaldus-, hooldusjuhend (kui see on nõutav);
    • energiamärgis (kui see on nõutav);
  • veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
  • küttekollete olemasolul korstnapühkija akt
  • ehitusdokumendid – Vastavalt EhS §15(1) : Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitamise dokumenteerib ehitav isik.

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 nr 115 määruse „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ §15(3):

Kasutusloa taotlemisel esitatakse pädevale asutusele ja ehitisregistrile ehitusdokumentidena vähemalt ehitise mahamärkimise akt, ehituspäevik, teostusjoonised, tehnosüsteemi või -seadme mõõdistusprotokoll ning asjakohasel juhul operatiivkaart.

Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole ehitusdokumendid nõutavad;

Riigilõivu määrad (Riigilõivuseadus § 3313 – 3314)

- kasutusteatisel riigilõiv puudub
- elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
- mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot
- kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Riigilõiv tasuda Lääne-Saare Vallavalitsuse arvele; Swedbank a/a EE152200001120161161 või SEB Pank a/a EE381010022086028003 Selgitusse: mille eest; aadress (küla/alevik/maaüksuse nimi) või otse vallavalitsuse raamatupidamisse (sularahas).

Pärast vajalike dokumentide nõuetekohast esitamist teostatakse ehitise ülevaatus, kuhu kaasatakse selleks pädevad isikud ja institutsioonid (nt Päästeamet). Päästeamet kontrollib kasutusloa komisjonis ehitise vastavust projektile ja tuleohutusnõuetele, samuti tuleohutuse tõendamisega seotud ehitusdokumentatsiooni. Põhjalikuma seletuse nõutava dokumentatsiooni kohta leiab ehitiste tuleohutusalase dokumentatsiooni juhendist.

Ülevaatuse aeg lepitakse kokku vallavalitsuse ja Päästeameti esindajaga pärast kasutusloa taotluse ja nõuetekohaste dokumentide esitamist. Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse www.ehr.ee EHRis väljastatud kasutusloal on õiguslik tähendus.

 

Vastutav ametnik: Ehitusnõunik              Andres Abna, 452 0464, 502 3192           See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

JUHENDID

Üksikelamu kasutusloa taotluse elektrooniline esitamine ehitisregistrile
Reoveekäitlussüsteemi kasutusloa taotluse elektrooniline esitamine
Puurkaevu (tootlikkus alla 10m³ ööpäevas) kasutusteatise elektrooniline esitamine