Ehitamine

Ehitusseadustiku (EhS, kehtib alates 01.07.2015) kohaselt on ehitamiseks vajalik esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba, vastavalt EhS Lisas 1 toodud tabelile Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Ehitusteatis tuleb esitada 20-60 m² ehitusaluse pinnaga ja kuni 5 m kõrguse hoone püstitamisel,  ning üle 60 m² ehitisealuse pinnaga elamu ümberehitamisel või laiendamisel kuni 33%. Väiksemate kui hoonete ja rajatiste (nt kuni 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga ja kuni 5 m kõrge) ehitamise puhul pole reeglina vaja isegi ehitusteatist esitada. KOV või muu pädev asutus võib põhjendatud juhul siiski nõuda ehitusteatise esitamist ka nende ehitiste ehitamise puhul. Ehitusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitamise alustamist. Ehitusteatise saanud KOV vm pädev asutus võib 10 päeva jooksul otsustada teatise täiendava kontrolli vajaduse (nt selleks, et esitada ehitisele täiendavaid nõudeid või kaasata naabreid). Sel juhul kohaldatakse menetlusele ehitusloa suhtes kehtivaid tähtaegu (vt järgmist osa) ning täiendavad tingimused antakse eraldi haldusaktina. Samuti võidakse ehitamine keelata samadel alustel, mis on ette nähtud ehitusloa andmisest keeldumiseks. Ehitusteatis kehtib 2 aastat.

Ehitusluba on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel (nt üle 60 m² või üle 5 m kõrge hoone püstitamiseks ja laiendamiseks üle 33%). Ehitusloa saamisel tuleb kolm päeva enne ehitamisega alustamist esitada ehitamise alustamise teatis, kus esitatakse mh andmed omanikujärelevalve tegija ja ehitaja kohta. Ehitusloa kehtivusaeg on EhS kohaselt 5 aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba 7 aastat ehitusloa kehtima hakkamisest.

Ehitusseadustiku kohaselt toimub teatiste ja lubade taotluste esitamine, menetlus (sh. ka kooskõlastamised, arvamuse avaldamised) ja lubade väljastamine ehitisregistri (EHR) elektroonilises menetluskeskkonnas. Teatised või lubade taotlused koos seonduvate dokumentidega esitada Lääne-Saare Vallavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu logides ID-kaardiga aadressile https://www.ehr.ee 
Vastavalt EhS §61(2) on EHRi esitatud taotlustel, teatistel ja väljastatud ehitusloal õiguslik tähendus.

Kui ehitusseadustiku lisast 1 tulenevalt tuleb koos taotlusega esitada ka ehitusprojekt, peab see vastama Majandus- ja taristuministri määrusele  17.07.2015 nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“  

EHR-ile esitatav digitaalne ehitusprojekt peab vastama „Ehitusprojekti dokumentide vormistamise nõuetele ehitusloa elektroonilisel taotlemisel“,  mis on leitav :  https://www.mkm.ee/et/lepingute-koostamise-juhendid-ja-naidised.

Taotluse esitamisel EHR-i lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist - http://www.ehr.ee/public/help/EHR_kasutajajuhend.pdf,  vajadusel saab abi küsida EHRi klienditoe kontaktidelt:  Telefonid 625 6352, 625 6445; E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt,  need esitada ka muul moel.  Taotluste vormid  DOC formaadis on leitavad   www.mkm.ee/et/ehitisregister  Esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

 Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus (DOC formaadis) koos seonduvate dokumentidega saata meiliaadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Marientali tee 27 Kuressaare.

Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile taotluse menetluse tähtaeg hakkab kehtima EHRi sisestamise hetkest.

 

Riigilõivu määrad (Riigilõivuseadus § 3311– 3312)

-ehitusteatisel riigilõiv puudub

-elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine  150 eurot

-mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot

-lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot

-rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot

 

Riigilõiv tasuda Lääne-Saare Vallavalitsuse arvele; Swedbank a/a EE152200001120161161 või SEB Pank a/a EE381010022086028003 Selgitusse: mille eest; küla/alevik; maaüksuse nimi (aadress) või otse vallavalitsuse raamatupidamisse (sularahas). EHR keskkonnas taotluse esitamisel on võimalik maksta (sealt avaneva) pangalingi kaudu.

Ehitusloale kantavad andmed avalikustatakse riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee.  EHRis väljastatud ehitusloal on õiguslik tähendus.

 

Vastutav ametnik: Ehitusnõunik              Andres Abna, 452 0464, 502 3192           See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.