Lääne-Saare valla üldplaneeringute ja detailplaneeringutega on võimalik tutvuda geoinfosüsteemis EVALD (http://service.eomap.ee/l%C3%A4%C3%A4nesaarevald/).

Sisenedes geoinfosüsteemi, tuleb sisse lülitada infokihtide paneelist DETAILPLANEERINGUD. Seejärel kuvatakse kaardil kõik valla menetluses olevad ja kehtestatud detailplaneeringud. Täpsemalt saab huvi pakkuva detailplaneeringu kohta infot klikkides tööriistaribal INFO nuppu ja seejärel klikk detailplaneeringule. Päringu tulemuste aknal klikkida vastava detailplaneeringu peale. Seejärel ilmub paremale aknasse detailplaneeringu menetlustoimingud ja planeering. Kui planeeringut digitaalsel kujul geoinfosüsteemis ei ole, võta ühendust planeerimisspetsialist Katrin Kuusega (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.).

Detailplaneeringu algatamiseks esitada Lääne-Saare vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotlus (docodt) valla üldisele e-mailile (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) või posti teel kontaktaadressile (Marientali Tee 27, Kuressaare 93820). Taotlusele lisada eskiis planeeritava tegevuse kohta.

Planeerimisega seotud õigusaktid:

Detailplaneeringu koostamisel on soovitatav arvestada alloleva juhendiga, mis kehtib kuni valdkonna eest vastutava ministri poolt vastava määruse kehtestamiseni (planeerimisseadus § 3 lg 6).

Detailplaneeringu koosseis:

 1. Tiitelleht
 2. Sisukord
 3. Seletuskiri:
  1. Detailplaneeringu koostamise alused ja eesmärk;
  2. Olemasoleva olukorra kirjeldus (s.h olemasolevad servituudid ja kitsendused);
  3. Planeeringuala ja selle mõjuala analüüsil põhinevad järeldused ja ruumilise arengu eesmärgid, nende saavutamiseks valitud planeeringulahenduse kirjeldus ning valiku põhjendused;
  4. Detailplaneeringu vastavus üldplaneeringule (juhul, kui detailplaneering on üldplaneeringut muutev, tuleb anda selgitus üldplaneeringu muutmise vajadusest);
  5. Planeeritav krundijaotus;
  6. Planeeritav ehitusõigus, hoonestusala, arhitektuurinõuded, ehitistevahelised kujad;
  7. Liiklus- ja parkimiskorraldus;
  8. Vertikaalplaneerimine;
  9. Tehnovõrgud ja rajatised;
   1. Planeeritavad kitsendused ja servituudialad ning nende ulatus; 
   2. Haljastuse ja heakorra põhimõtted;
   3. Keskkonnatingimused;
   4. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded ja tingimused;
   5. Planeeringu elluviimise põhimõtted.
 4. Kooskõlastused ja arvamused (sh kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel)
 5. Joonised:
  1. Tugiplaan
  2. Situatsiooniskeem
  3. Põhijoonis
  4. Krundijaotus
  5. Tehnovõrkude joonis
 6. Lisad

Detailplaneeringu koostamiseks ja vormistamiseks soovituslikud juhendid:

 1. Ruumilise planeerimise leppemärgid 2013
 2. Soovitused detailplaneeringu koostamiseks 2003